Zone5 – พื้นที่ 11,594 ตารางเมตร

ห้องน้ำ

ห้องน้ำหญิง 7 ห้อง, ห้องอาบน้ำหญิง 3 ห้อง, อ่างล้างหน้า 3 อ่าง
ห้องน้ำชาย 4 ห้อง, ห้องอาบน้ำชาย 2 ห้อง, อ่างล้างหน้า 3 อ่าง, โถผู้ชาย 7 โถ